top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912: Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. Dagen : kalenderdagen Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Partijen

De in deze voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: opdrachtgever/klant en Vedar Cvetanovic / Vedar Visuals(fotograaf).

Fotograaf

De fotograaf zal naar beste kunnen, met professionele apparatuur de opdracht voltooien. De fotograaf zal op tijd op de locatie(s) aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken, tenzij met toestemming van de opdrachtgever.

Auteursrechten

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. Klant is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken op een wijze anders dan is overeengekomen.

5. Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

6. Klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

7. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

9. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf een bedrag gerelateerd aan de ernst van de situatie, ter vergoeding van de geleden schade.

11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden (zowel vanaf de grond als vanuit de lucht d.m.v. een drone).

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer klant niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, in de volgende omstandigheden:

3.1. Wanneer op de locatie de omstandigheden dermate tegenvallen, waardoor fotograaf zijn werk niet naar behoren kan uitoefenen. Denk hierbij aan slecht verlichte kerken, donkere feestlocaties of slecht verlichte binnen locaties tijdens een fotoshoot etc.

3.2. De klant kan altijd de wens uitspreken voor specifieke foto’s. De fotograaf is echter altijd afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor het kan voorkomen dat deze wens niet gerealiseerd kan worden. Dit ziet de fotograaf als overmacht en is hier dan niet aansprakelijk voor.

3.3. Tevens is de fotograaf niet verantwoordelijk voor tegenvallende kwaliteit tijdens belangrijke fotomomenten als deze word veroorzaakt door hinderlijke aanwezigheid van derden. Denk hierbij aan werknemers, gasten die langslopen of mee gaan fotograferen en eventueel mee gaan flitsen met eigen camera’s, andere (professionele) fotografen of videografen.

4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Onvoorziene omstandigheden

Bij een opdracht zal de fotograaf altijd persoonlijk aanwezig zijn. In heel uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de fotograaf door onvoorziene en/of zeer ernstige omstandigheden zoals ziekte, ongeval of ernstige calamiteiten, niet in staat is om als fotograaf op genoemde datum op te treden. Mocht de situatie zich voordoen dat het niet op tijd lukt een gelijkwaardige vervanger te vinden, dan is de fotograaf slechts aansprakelijk voor het retourneren van de eventuele aanbetaling. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten of ongeval; zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Zorg

De fotograaf doet al het mogelijke om de foto’s met de uiterste zorg te behandelen en te bewaren. In het onwaarschijnlijke geval dat de foto’s verloren raken, worden gestolen of beschadigen binnen of buiten de schuld van de fotograaf, is de fotograaf slechts retournering van alle betalingen verschuldigd.

 

Verkeersboetes

Fotograaf zal tijdens zijn werkzaamheden de auto en/of aanwijzingen van de opdrachtgever blijven volgen, indien de opdrachtgever verkeersovertredingen begaat en de fotograaf de opdrachtgever volgt en hierdoor ook verkeersovertredingen begaat, dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Als de fotograaf overtredingen begaat om tijdig aan zijn opdracht te beginnen, dan zijn deze overtredingen voor rekening van de fotograaf. Boetes i.v.m. fout parkeren i.v.m. ontbreken vergunning of op aanwijzing van de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de fotograaf zich keurig aan de verkeersregels houdt ten tijden van de opdracht / volgen van de opdrachtgever en hierdoor foto momenten mist is de fotograaf niet aansprakelijk.

Bewaartermijn

De uiteindelijke selectie van (RAW) fotobestanden worden ‘onbeperkt’ bewaard. De gehele gefotografeerde serie (bijvoorbeeld 200+ foto’s), wordt echter maar enkele weken bewaard. Dit om de opslag beheersbaar te houden.

Werkwijze

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.

3. De uiteindelijke selectie wordt door de fotograaf zorgvuldig samengesteld, op basis van eigen technisch en creatief inzicht, waarbij de selectie een zo volledige mogelijke weerspiegeling vormt van de dag op de uren dat de fotograaf aanwezig is geweest. De geselecteerde foto’s worden stuk voor stuk nabewerkt, wat wil zeggen dat ze worden gecontroleerd op scherpte, uitsnede, kleur en contrast en eventuele onregelmatigheden.

4. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties, tenzij hierom gevraagd wordt.

5. Klant verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Faillissement/surséance

Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

 

Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan klant medegedeeld. Of fotograaf besluit om bestaande ondertekende opdracht Bruidsreportages te respecteren onder de oude algemene voorwaarden.

3. Indien klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en klant is Nederlands recht van toepassing.

 

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Annuleren van de opdracht

In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook (inbegrepen zijn oorlog, epidemieën, watersnood of andere natuurrampen, vertragingen of veranderingen veroorzaakt door oorlog, oorlogsdreiging, terroristische acties of bedreigingen, sluiting van luchthavens, burgeroorlog, vakbondsacties, stakingen of technische transportproblemen) heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email of whatsapp geannuleerd te worden. Een reeds betaald voorschot wordt niet terugbetaald.

Bij annuleringen binnen 3 dagen voor een opdracht is de fotograaf genoodzaakt 75% van het bedrag ( de afgesproken uren) bij de wederpartij in rekening te brengen.

Bij annuleringen binnen 2 weken voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag (de afgesproken uren) in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat klant hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door klant brengt fotograaf tenminste de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Indexering

Fotograaf (VEDAR) is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI), de Producentenprijsindex (PPI) en/of de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS.

bottom of page